• คือ :

  Comfort that cares.

  วางแผนไว้ว่า :

  รังษีฯ คือ ผู้นำด้านมาตรฐานของระบบปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในภูมิภาค EEC

  เชื่อว่า :

  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี

  เคารพทุกๆคนและทุกๆอย่าง เริ่มจากตัวเองและงานของตัวเอง

  ต้องมีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ

  คุณภาพคือกระบอกเสียงของผลงาน

  ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และไม่อายที่จะถาม

  ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ทำตัวเองให้มีคุณค่า ทุกที่ที่ไป

 • We are :

  Comfort that cares.

  We plan that :

  Rangsi is the symnonym for high Standard of eco-friendly and efficient HVAC system in EEC region.

  We believe that :

  Change is good.

  Respect everything and everyone around you.

  Have pride in everything you do.

  Quality speaks lounder than anything.

  Never stop learning.

  Be environmental friendly.

  Be resourceful and useful everywhereyou go.